Generelle regler

GENERELLE REGLER

Generelle regler ved en svendeprøve
En svendeprøve er en prøve, hvor eleven skal fagligt afprøves i den undervisning eleven har modtaget i oplæringsperioderne.

Førend eleven kan gå op til svendeprøve, skal der være udstedt et skolebevis. Skolebeviset udstedes af skolen efter sidste skoleophold, og tilkendegiver, at eleven har bestået skoledelen i henhold til målene i bekendtgørelsen.

Svendeprøvedisciplinerne offentliggøres senest 4 uger før svendeprøvens afvikling.

Det er alene læremesteren/virksomheden der fører eleven op til svendeprøven. Skolen har ingen indflydelse på svendeprøven. Når svendeprøven afholdes på skolen skyldes det udelukkende, at svendeprøvekommissionen har lejet skolens lokaler.

Der må ikke fra hverken skolen, eleverne eller læremestrene fastsættes regler for, hvorledes en lodtrækningsmodel skal se ud inden prøvens start. Her tænkes på modellens alder, udseende, hårtype samt tøjkrav. Formålet med en lodtrækningsmodel er en tilfældig kunde fra gaden, hvor eleven skal udføre en duelighedsprøve. Alle modeller forbedømmes af skuemestrene, som vil tage højde for gode og mindre gode modeller, hvorfor det ikke vil komme eleven til skade, at denne skulle komme til at trække en mindre god model.

Alle modeller forbedømmes i tørt hår – inden vask og inden lodtrækning. Evt. udskiftning af modeller finder sted under denne bedømmelse.

Ved prøvens påbegyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt.

Såfremt en model bliver kasseret af skuemestrene som uanvendelig til den pågældende disciplin, kan der – hvis muligt, fremskaffes en ny model til den pågældende disciplin. Såfremt dette ikke er muligt, skal eleven, der har haft modellen med til prøven, op til ny prøve i disciplinen.

Hvis der konstateres lus i en model, bortvises modellen og såfremt der ikke kan fremskaffes en anden model, skal eleven der har haft modellen med til prøven tilbydes en ny prøve i disciplinen.

Hvis en model før disciplinens start ikke opfylder de fastsatte kriterier, kan skuemestrene ikke afgive en karakter for det udførte arbejde.

Karakteren vil i disse tilfælde højest udgøre 0,0 pr. skuemester.

Hvis den kasserede model skal benyttes til andre discipliner og opfylder kriterierne, vil en normal bedømmelse kunne finde sted.

Når en svendeprøve afvikles på skolen, er det ene og alene den udpegede tilforordnede fra svendeprøvekommissionen, der må være til stede under prøves afvikling. Skolens lærere må således ikke befinde sig i prøvelokalet. Svendeprøvekommissionen køber ved hver prøve en faglærer 4 timer til at være behjælpelig med forskellige gøremål, bl.a. produkter, hvis der skulle være mangel på disse. Tilstedeværelsen i prøvelokalet gælder også for denne lærer, og det er svendeprøvekommissionens tilforordnede, der klart bestemmer, hvor læreren befinder sig, når prøven afvikles.

Det må indskærpes, at når en svendeprøve afvikles, må skolens lærere ikke være til stede i prøvelokalerne.

Når uddannelsen afsluttes
Eleverne modtager deres gennemsnitskarakter på svendebrevet. Såfremt læremesteren ønsker at få tilsendt karakterne, skal der indhentes en samtykkeerklæring fra eleven. Samtykkeerklæringen kan rekvireres ved at skrive til sus@sus-udd.dk

Vi vil herefter fremsende gennemsnitskaraktererne på en mail.

Rul til toppen
sus-udd.dk