Uddannelselsaftale

UDDANNELSESAFTALE

Når et lærested er blevet godkendt af Det Faglige Udvalg, kan lærestedet og en kommende elev / lærling indgå en aftale om oplæring. Der udarbejdes en skriftlig aftale, som begge parter underskriver.

Lærepladsaftaler kan bl.a. udleveres fra den skole, eleven / lærlingen skal optages på.

De kan også downloades fra ministeriets hjemmeside.

Det anbefales, at aftalen udfyldes efter samråd med skolen, så uddannelsens varighed kommer til at passe med terminen for den afsluttende prøve.

Aftalen sendes til den skole, der skal varetage skoleuddannelsen for eleven – lærlingen.

Link til ministeriet hjemmeside, hvor der ligger digitale uddannelsesaftaler samt i papirform.
Uddannelsesaftaler


Aftaletyper
I publikationen ”uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser”  kan man finde et overblik over de forskellige aftaletyper, der kan indgås mellem elev / lærling og virksomhed.


Prøvetid/ophævelse af uddannelsesaftale
De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af elev / lærling eller arbejdsgiver uden begrundelse og uden varsel.

Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig. Dog kan aftalen opsiges, hvis begge parter er enige herom – eller ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalen.


Hvis aftalen ændres, ophæves eller mistes
Hvis der sker ændringer i den indgåede uddannelsesaftale, skal elev / lærling og virksomhed i samarbejde udfylde og underskrive et tillæg til uddannelsesaftalen senest på dagen, hvor ændringen træder i kraft. Virksomheden kan få lønrefusion fra den dag, tillæg til uddannelsesaftalen er underskrevet.

Ophæves en uddannelsesaftale, skal eleven / lærlingen indgå en restuddannelsesaftale med en ny virksomhed for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Det er ikke muligt at færdiggøre uddannelsen til sikkerhedsvagt i skoleoplæring.

Rul til toppen
sus-udd.dk